Voorwaarden

Tiel; 20 Oktober 1999, 
 
Algemene leveringsvoorwaarden, zoals gedeponeerd bij KvK. onder nr. 2192. 
 
Artikel 1. Algemeen; 
Onder “koper” en / of  “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts-)persoon, die met  onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens  vertegenwoordiger(-s), gemachtigde(-n), rechtverkrijgende(-n) en erfgenamen. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden; 
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen PrintTec en een koper  waarop PrintTec deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door  partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PrintTec, voor de  uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 
Artikel 3. Offertes; 
1. Offertes van PrintTec zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.  
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is PrintTec niet gebonden aan in de  aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van de offerte van PrintTec. 
3. In offertes van PrintTec genoemde levertijden en andere voor door PrintTec te verrichten prestaties genoemde  termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op  schadevergoeding of ontbinding. 
4. Door PrintTec opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en  exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege. 
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor PrintTec tot levering van een gedeelte van  de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de  aanbieding van PrintTec automatisch voor nabestellingen. 
6. PrintTec is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper  schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders  aangegeven. 
 
Artikel 4. Levering 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie een van de  “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van afsluiten van de overeenkomst geldende  “Incoterms” van toepassing zijn. 
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd  dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. 
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk  voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle  aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 
 
Artikel 5. Levertijd 
1. Door PrintTec opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 
2. Bij niet tijdige levering dient de koper PrintTec daarvan schriftelijk in gebreke te stellen en PrintTec een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 
3. De door PrintTec opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn. 
 
Artikel 6. Deelleveringen 
Het is PrintTec toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen  zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Printtec bevoegd elk gedeelte  afzonderlijk te factureren. 
 
Artikel 7. Technische eisen, enz. 
1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is PrintTec er niet  verantwoordelijk voor, dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en voorschriften die  worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet  indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het land melding is gemaakt onder overlegging van 
alle benodigde gegevens en specificaties. 
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van  de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te  worden gemeld. 
 
Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden 
Indien door PrintTec een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn  getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheid van te leveren zaken kunnen het monster, model  of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of  verstrekte monster, model of voorbeeld. 
 
Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst 
1. Een overeenkomst tussen PrintTec en een koper kan onmiddellijk worden ontbonden in de volgende gevallen; 
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan PrintTec omstandigheden ter kennis komen die PrintTec goede  grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.  Indien PrintTec de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de  nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.  In genoemde gevallen is PrintTec bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel  tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van PrintTec  schadevergoeding te vorderen. 
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en materialen waarvan PrintTec zich bij de  uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van  de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en evenredig kostbaar wordt, dat naleving van de  overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is PrintTec bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 
 
Artikel 10. Garantie 
1. PrintTec garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten  gedurende de garantietermijn zoals aangegeven tijdens offerte van de betreffende zaken. 
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.  PrintTec kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts  recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. 
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen  van instructies. 
4. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de  garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. 
 
Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door PrintTec geleverde zaken blijven het eigendom van PrintTec totdat de koper alle navolgende  verplichtingen uit alle met PrintTec gesloten koopovereenkomst is nagekomen. 
2. Door PrintTec geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in  het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige  andere wijze te bezwaren. 
4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan PrintTec dan wel aan een door haar  aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin PrintTec haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van PrintTec zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop  willen vestigen dan wel doen gelden, is koper verplicht PrintTec zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden  daarvan op de hoogte te stellen. 
6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te  houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op  eerste verzoek ter inzake te geven.